آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی،گردشگری،زیارتی و گردشگری الکترونیک استان تهران

سربرگ دفتر

به نام خدا

پیوست یک

ریاست محترم مجمع عمومی

انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی ، گردشگری و زیارتی استان تهران

با سلام ؛

احتراماً، حامل برگه آقای / خانم -------------------- با کد ملی -----------------به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار از طرف این شرکت / دفتر ، جهت شرکت در مجمع عمومی عادی نوبت سوم به حضورتان معرفی می‌گردد.

تاریخ برگزاری روز چهارشنبه مورخ 04/03/1401 رأس ساعت 14:00در نشاني : تهران، میدان انقلاب ٫ خیابان کارگر شمالی ، تقاطع دکتر فاطمی ، ضلع جنوب شرق ، موزه فرش ایران برگزار میگردد.

توضيح :

طبق ماده ٢٠ اساسنامه حق رأی در مجامع عمومي غير قابل انتقال به ديگري است. لیكن چنانچه عضوي نتواند شخصاً حضور يابد می‌تواند کتباً يك نفر را به نمايندگي از خود معرفي نمايد. نامه نمايندگي می‌بایست حداقل دو روز كاري قبل از برگزاري مجمع به دبیرخانه انجمن تحويل و رسيد دريافت شود .

تبصره : هيچ عضوي نمی‌تواند بيش از يك نماينده به مجمع معرفي نمايد و هيچ نماینده‌ای نمی‌تواند نمايندگي بيش از يك عضو را دارا باشد.

نام و نام خانوادگی

مهر و امضا

پیوست دوم

alt

پیوست سوم

alt