مزایا و تعرفه عضویت

مدارک عضویت:

• فتوکپی شناسنامه، کپی کارت ملی و 2 قطعه عکس رنگی مدیر عامل

• کپی بند الف، ب، پ

• کپی عضویت در اتحادیه های بین المللی ( در صورت عضویت)

• مبلغ 1,000,000 به عنوان ورودیه که در ابتدای عضویت دریافت می شود به اضافه ی مبلغ 2,400,000 ریال به شماره حساب جاری 169852987 نزد بانک تجارت ( کد شعبه 367) به نام انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران انجمن قابل پرداخت است.

• فرم امضا شده قرارداد

• اعلام مشخصات زیر به صورت مکتوب به دو زبان انگلیسی و فارسی

( نام دفتر، نام مدیر عامل، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه)

آدرس :تهران ،خيابن وليعصر (عج) ،بالاتر از سه راه فاطمي ،خيابان بوعلي شرقي ،شماره 5 ،واحد 14

تلفن: 88993205, 88959013, 88975768

فکس: 88993249

مدارک عضویت:

• فتوکپی شناسنامه، کپی کارت ملی و 2 قطعه عکس رنگی مدیر عامل

• کپی بند الف، ب، پ

• کپی عضویت در اتحادیه های بین المللی ( در صورت عضویت)

• مبلغ 1,000,000 به عنوان ورودیه که در ابتدای عضویت دریافت می شود به اضافه ی مبلغ 2,400,000 ریال به شماره حساب جاری 169852987 نزد بانک تجارت ( کد شعبه 367) به نام انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران انجمن قابل پرداخت است.

• فرم امضا شده قرارداد

• اعلام مشخصات زیر به صورت مکتوب به دو زبان انگلیسی و فارسی

( نام دفتر، نام مدیر عامل، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه)

آدرس :تهران ،خيابن وليعصر (عج) ،بالاتر از سه راه فاطمي ،خيابان بوعلي شرقي ،شماره 5 ،واحد 14

تلفن: 88993205, 88959013, 88975768

فکس: 88993249