اساسنامه انجمن صنفی

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری وزیارتی استان تهران)

فصل اول-کلیات

ماده1- در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز میباشد انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران تشکیل میگردد.

ماده 2- نام انجمن صنفی: انجمن صنفی کرافرمایی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زارتی استان تهران میباشد.

ماده 3- مرکز اصلی و حوزه فعالیت تهران-بلوار کشاورز-خیابان فلسطین شمالی-پلاک 146 و حوزه فعالیت شهر و استان تهران میباشد.

تبصره-هر زمان که ایجاب نماید هیئت مدیره میتواند اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را تغییر و مارتب را ضمن انتشار در روزنامه به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند.

ماده 4- هدف انجمن:

الف:نظارت و مشارکت در امور اجتماعی و حرفه ای و تخصصی و تشویق و ارشاد همکاران عضو به همکاری و تشریک مساعی بیشتر و همچنین ایجاد روابط صمیمانه حرفه ای بین اعضا و اتخاذ تصمیمات مقتضی در مورد اموری که موجب بهبود شرایط فعایت دفاتر و توسعه حمل و نقل و مسافرت و صنعت گردشگری گردد.

ب:ملزم نمودن اعضا به رعایت قوانین و مقرراتی که بر اساس اساسنامه انجمن و سازمان های مسئول مشخص گردیده است و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها و جلوگیری از هرگونه تخلف و رقابتهای ناسلام و غیره مجاز

تبصره: به منظور حسن اجرای بندهای فوق انجمن اقدامات ضروری و بازدارنده را که به تشخیص مجمع عمومی و یا تصمیم هیئت مدیره اتخاذ شود اعمال خواهد کرد.

پ:اقدام به تهیه و جمع آوری هرگونه اطلاعات مربوط به امور صنفی و تاسیس کتابخانه و تهیه یا نشر بروشور و نشریه مورد نیاز صنف.

ت:همکاری با سازمان های دولتی و عمومی و غیر دولتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با صنعت هوانوردی و مسافرت و گردشگری ارتباط دارند.

ث: تشکیل و تاسیس کلاسهای آموزشی جهت فعالان، دست اندرکاران و داوطلبان این صنعت و برای ارتقا سطح دانش حرفه ای و بروز نگه داشتن اطلاعات آنان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و انعقاد قرارداد با موسسات مرتبط.

ج: در صورت لزومم تشکیل صندوق تعاون و یا موسسه اعتباری و شکرت تعاونی مرتبط به امور صنفی طبق موازین قانونی .

چ:اخذ اختبارات از مراجع ذیربط و اعطا و صدور مجوزهای لازم برای فعالیت های صنف سفر و گردشگری .

ح:ارائه مشاوره در زمینه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی

خ:قبول و اعطای عضویت در مجامع داخلی و بین المللی و ایجاد نمایندگی در سطح استان و خارج از کشور.

د: انجام هرگونه فعالیتی که مرتبط با صنعت سفر و گردشگری باشد.

ذ: رسیدگی به شکایات صنفی و پذیرش حکمیت در قراردادها و پذیرش اختبازات مسئولیتهای نظارتی دستگاههای ذیربط پس از اخذ مجوزهای لازم.

ماده5-عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران بر اساس تبصره ماده 2 آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی وکانونهای مربوطه موضع ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حرفه/صنعت مورد اشتغال اعضا به شرح زیر میباشد:

فصل دوم – شرایط عضویت و منابع مالی

ماده 6-عضویت کلیه کارفرمایان واجد شرایط در انجمن صنفی آزاد است و هیچکس را نمیتوان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن را منع کرد.

ماده 7-شرایط عضویت:

7-1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

7-2- متدین به یکی از ادیان رسمی

7-3-داشتن حداقل 25 سال تمام سن

7-4- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه

7-5- محل قعالیت در حوزه فعایت انجمن صنفی

7-6- پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب

7-7-نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

7-8- شاغل بودن در صنعت یا حرفه مربوط

تبصره1-هریک از اعضا که شاریط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته میشود و لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی سات.

تبصره2-تعیین ضوابط عضویت در انجمن صنفی از اختیارات مجمع عمومی بوده و هیئت مدیره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومی ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان میباشد. چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نگردد متقاضی میتواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح و تصمیمات مجمع در این مورد قطعی و لازم الاجراست.

ماده 8- شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضا:

8-1- آرا صادره از دادگاه قضایی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو

8-2- تغییر شغل به نحوی که مغایر ماده 4 این اساسنامه باشد.

8-3- عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده 11 این اساسنامه و به مدت سه ماه

8-4- عدم رعایت مفاد اساسنامه

ماده 9- منابع مالی انجمن صنفی عبارتست از :

9-1- ورودیه برای هر عضو مبلغ 1000000 ریال که فقط برای یک بار دریافت میگردد.

9-2-حق عضویت سالیانه اعضا 2400000 ریال خواهد بود

9-3-کمکهای مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی و اختیار آنان

تبصره1- دریافت و جمع آوری هرگونه کمک ، ورودیه و حق عضویت باید به موجب قبض های شماره داری صورت گیرد که به امضا رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار انجمن صنفی رسیده باشد.

ماده10-کلیه اعضا انجمن صنفی موظف اند در آغاز هر سال حق عضویت خود را به انجمن صنفی پرداخت و رسید دریافت نمایند.

تبصره:هیئت مدیره انجمن صنفی نمیتوانند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه مصرف نمایند.

ماده 11-چنانچه هریک از اعضا در مدت سه ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند،از طرف خزانه دار به طور کتبی به آنان اخطار میوشد. در صورتی که حداکثر ظرف یک ماه پس از اخطار،عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت ننماید از عضویت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضویت آنان مستلزم تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

تبصره:تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر اعضا با هیئت مدیره است.

فصل سوم-ارکان انجمن صنفی

ماده 12- ارکان انجمن صنفی عبارتست از:

1- مجمع عمومی

2- هیئت مدیره

3- بازرسان

ماده 13-مجمع عمومی عالی ترین رکن انجمن صنفی است،که در اجتماع اعضای حقیقی تشکیل میشود و دارای دونوع اجلاس است.

1- مجمع عمومی عادی

2- مجمع عمومی فوق العاده

ماده 14- مجمع عمومی عادی:جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 20 روز با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت میابد.در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله سوم به فاصله 20 روز با حضور حداقل سه برابر اعضا اصلی هیئت مدیره رسمیت خواهد یافت.

تبصره1- تصمیمات مجمع عمومی عادی در مرحله اول با آرا حداقل نصف به علاوه یک افراد حاضر معتبر خواهد بود.نصاب لازم برای تصمیم در مجمع عمومی مرحله دوم اکثریت نصبی آرا حاضران میباشد.

تبصره2- در صورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت از مجمع عمومی، بازرس یا بازرسان میتوانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی( حداکثر دو ماه پس از پایان مهلت هیئت مدیره ) یک سوم از اعضا میتوانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند.

ماده 15-وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

1- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2- بررسی و تصویب تراز مالی انجمن صنفی

3- انتخاب اعضا هیئت مدیره و بازرسان

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار محلی به منظور درج آگهی ها ی مربوط به انجمن صنفی

تبصره:جهت درج آگهی وب سایت رسمی انجمن یا روزنامه اطلاعات تعیین گردیده است.

5-تعیین خط مشی انجمن صنفی

6-تصمیم گیری در مورد همکاری و یا ائتلاف با سایر تشکل های کارگری و کارفرمایی

7- شور و اخذ تصمیم در مورد کلیه مسائلی که در دستور جلسه مجمع قراردارد مشروط به آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

ماده 16- مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضا تشکیل میشود و اختیارات آن به شرح زیر است:

1-تغییر و اصلاح اساسنامه

2-عزل انفرادی یا اجتماعی اعضا هیئت مدیره و یا بازرسان

3-تعیین و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت ماهیانه اعضا

4-تعیین محل مرکز اصلی و تصویب تغییر آن و یا تفویض اختیار به هیئت مدیره در این زمینه

5-تصویب الحاق به کانون و یا پایان دادن به همکاری با کانون و یا انجمن های صنفی دیگر

6-انحلال انجمن صنفی و انتخاب اعضای هیئت مدیره

ماده 17- جلسات مجمع عمومی فوقالعاده با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداکثر سه چهارم آرا حاضرین نافذ خواهد بود.

تبصره- چنانچه مجمع عمومی فوق العاده بار اول نصاب لازم را بدست نیاورد بار دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آرا حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده18-هیئت مدیره و بازرسان میتوانند در مواقع ضروری مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند.

تبصره- فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی حداقل 20 و حداکثر 40 روز خواهد بود. آ"هی های دعوت باید در روزنامه کثیر الانتشار معین شده در اساسنامه درج شود.

ماده 19-اخذ رای در مجامع عمومی علنی است به جز مواردی که در اساسنامه پیش بینی و یا نسبت به آن در مجامع عمومی اخذ تصمیم به عمل آید.

ماده20-حق رای در مجامع عمومی غیر قابل انتقال به دیگری است.

ماده 21-انتخاب هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی با رای کتبی و مخفی باید صورت گیرد.

تبصره – هیچ عضوی نمیتواند بیش از یک نماینده به مجمع معرفی نماید و هیچ نماینده ای نمیتواند نمایندگی بیش از یک عضو را دارا باشد.

ماده 22-ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی:

1- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک نایب رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره میشود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضا حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب میشود.در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره ریاست جلسه به عهده مسن ترین عضو هیئت مدیره خواهد بود.

2- هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیئت رئیسه مجمع با تصویب اعضا میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد تعیین نماید.تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی است.

3- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضا هیئت رئیسه مجمع خواهد رسید.

4- کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضرین در مجمع،اعلام نتایج انتخابات،نسخه اساسنامه تصویبی و تایید صحت انتخابات باید به امضا هیئت رئیسه و یا در صورت نیاز هیئت نظارت برسد.

5- مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضا بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضا اعم از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد بود.

ماده 23- هیئت مدیره مسئول اداره امور انجمن صنفی و حفظ حقوق، منافع قانونی و مشروع اعضا میباشد.

تعداد اعضا اصلی هیئت مدیره هفت نفر و تعداد اعضای علی البدل هیئت مدیره دو نفر میباشد که برای مدت سه سال از بین اعضا انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره- تا تعیین هیئت مدیره جدید کلیه مسئولیت ها بر عهده اعضا هیئت مدیره قبلی خواهد بود.

ماده 24-اعضا هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل میشود از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نایب رئیس،و یک نفر خزانه دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضا صورتجلسه ای اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضا و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسایی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم مینماید.

تبصره 1- هیئت مدیره میتواند یک نفر را به عنوان دبیر از بین اعضا یا خارج از اعضا انتخاب و قسمتی از وظایف خود را به وی تفویض نماید.

تبصره2-در صورتی که دبیر انجمن صنفی از اعضا هیئت مدیره نباشد میتواند در جلسات بدون حق رای شرکت نماید.

ماده 25-جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره1-غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع از انجام وظیفه هریک از اعضا اصلی هیئت مدیره گردد موجب استعفا از سمت عضویت در هیئت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضا علی البدل که به ترتیب بیشترین آرا را در مجمع عمومی کسب نموده اند جانشین عضو یا اعضا مستعفی خواهند شد.

تبصره2-تشخیص موجه بودن یا غیر موجه بودن عذر بر عهده رئیس هیئت مدیره میباشد.

ماده 26- هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از دریافت گواهی ثبت انجمن صنفی از وزارت کار و امور اجتماعی، حسابی به نام انجمن صنفی با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره با دبیر یا خزانه دار در یکی از بانک های کشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب مزبور واریز نمایند.

ماده27-رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار به طور مشترک صاحبان امضا مجاز، اسناد و مدارک مالی و بطور کل مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال و دارایی ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی به عهده آنان میباشد.

تبصره- کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضا رئیس هیئت مدیره یا دبیر و مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و قرارداد های تعهد آور که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

ماده 28- در صورت استعفا، فوت و یا فقدان صلاحیت هریک از اعضا هیئت مدیره به جای آنان اعضا علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو مزبور خواهند شد.

ماده29- هیئت مدیره انجمن صنفی مکلف است دست کم سه ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند.

تبصره- چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره ، به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلف اند انحلال انجمن صنفی را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع زیربط اعلام نمایند.

ماده 30-وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

1-اجرای مصوبات مجمع عمومی

2-حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی

3- افتتاح و یا بستن حساب در بانک ها

4- خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول مشروط بر آنکه به منظور جلب نفع نباشد.

5- حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضا و دفاع از حقوق آنان

6- انعقاد قرارداد های دسته جمعی به نمایندگی از اعضا با سایر تشکل های کارگری و کارفرمایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین آیین نامه و اساسنامه انجمن های صنفی

7- استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری

8- دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه

9- تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی

10- تهیه و تنظیم تراز مالی و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی

11- تدوین آیین نامه های داخلی

12- تعیین میزان حق عضویت اعضا بر اساس جدول تعیین شده از طرف مجمع عمومی

13- اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی 15 روز قبل از اعنعقاد جلسه به وزارت کار و امور اجتماعی

14- تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا

15- تشکیل کمیته ها:هیئت مدیره میتواند بر حسب ضرورت نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی زیر مجموعه هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره1- عنوان و شرح وظایف و حدود اختیارات کمیته ها را هیئت مدیره تصویب مینماید.

تبصره2-دوره فعالیت هر کمیته با پایان یافتن دوره هیئت مدیره به اتمام میرسد و تشکیل و ادامه فعایت کمیته با هیئت مدیره منتخب خواهد .

ماده 31- وظایف رئیس هیئت مدیره:

1- اداره جلسات هیئت مدیره

2- دعوت اعضا هیئت مدیره به تشکیل منظم جلسات

3- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی

4- ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی جهت اجرا

5- انجام سایر مواردی که با توجه به اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

ماده 32-دبیر انجمن ریاست امور دبیرخانه را عهده دار بوده و مسئول تکشیلات اجرایی است و وظایف او به شرح زیر میباشد:

1-استخدام یا به کار گماردن کارکنان اداری انجمن و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره

2-انجام مکاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن صنفی

3-گشایش حساب جاری انجمن به اتفاق خزانه دار و رئیس هیئت مدیره در یکی از بانک های مجاز و وارز وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت از آن

4-اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن صنفی

5-ثبت صورتجلسات هیئت مدیره در دفتر مربوطه

6-حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالی واداری و دفتر مشخصات کامل اعضا انجمن صنفی

7-تهیه و تنظیم کارت عضویت با امضا خود و رئیس هیئت مدیره و یا خزانه دار و مهر رسمی انجمن صنفی

8-امضا چک ها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن در صورت تصویب هیئت مدیره

9-دبیر در دوره قدرت مکلف است مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداکثر در فاصله 6 ماه از پایان مدت اعتبار مسئولان انجمن بعمل نیاید، میبایست به اتفاق بازرسان مراتب را جهت تعیین تکلیف به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.

ماده33-خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی است و امضا کلیه چک ها و اسناد مالی واوراق بهادار بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر بوده و سایر وظایف وی به شرح زیر میباشد:

1-اداره امور مالی انجمن،تنظیم دفاتر و اسناد، صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب ها

2-وصول و جمع آوری ورودی، حق عضویت ها و کمک های مالی در مقابل قبض رسید

3-تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی

4-تهیه و تنظیم ترازنامه انجمن صنفی جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرسان

5-رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت ها،توسط اعضا انجمن صنفی

6-نظارت بر خرید و فروش هر نوع عمل مالی

7-حفظ اموال منقول و غیر منقول،وجوه و اسناد مالی انجمن صنفی

8-پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب

تبصره1-خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در اختیار ظانان قرار دهد.

تبصره2- در صورت انقضا دوره هیئت مدیره خزانه دار و رئیس هیئت مدیره یا دبیر موظف خواهند بود امور مالی انجمن صنفی را تا قطعیت انتخابات مجدد کماکان اداره نماید.

ماده34- مجمع عمومی تعداد دو نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب مینماید تا بر اساس وظایف خود عمل نمایند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 35-وظایف و اختیارات بازرسان یا بازرسان:

1- نظارت و رسیدگی به دفاتر ، اوراق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی انجمن صنفی

2- رسیدگی و گواهی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی

3- رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هیئت مدیره یا مجمع عمومی

4- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم بر طبق تبصره 2 ماده 14 این اساسنامه

5- تهیه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومی

6- اعلام انحلال انجمن صنفی به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط، در صورتی که بر اساس تبصره ماده 29 اساسنامه

ماده36- شرایط انتخاب اعضا هیئت مدیره و بازرسان:

1-داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-داشتن حداقل سی سال تمام سن

3-نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.

4-مشهور به حسن شهرت و امانت داری

5-حداقل پنج سال سابقه کار در صنعت گردشگری یا هوانوردی یا زیارتی

6-عضو انجمن صنفی باشد.

7-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

8-داشتن سواد

9-مدیر دفتر حقیقی یا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره دفتر حقوقی باشد.

تبصره:کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان میبایست حداقل 5 روز کاری قبل از برگزاری مجمع درخواست کاندیداتوری خود را به دبیرخانه انجمن ارائه و رسید دریافت نمایند.

ماده 37- در اجرای ماده 18 آیین نامه انجمن های صنفی و به منظور ثبت و آموزش اعضا هر دوره مبلغ ...............ریال معادل ................... درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمان کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد.

فصل چهارم- انحلال و مقررات مربوط به آن

ماده 38-مسئولان انجمن صنفی موظف اند مدارک، دفاتر و اسناد مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را در اختیار وزارت خانه مذکور قرار دهند.

ماده39-در موارد زیر انجمن صنفی منحل میگردد:

1- بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

2- بر اساس رای صادره از طرف مراجع قضایی

3- در صورت گذشتن شش ماه از پایان مدت اعتبار هیئت مدیره

تبصره – در صورت اقدام هیئت مدیره، بازرسان و یا یک سوم اعضا برای دعوت مجمع عمومی جهت تجدید انتخابات مهلت های مقرر در این اساسنامه برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی مربوط جز ضرب الاجل مذکور در بند 3 ماده فوق منظور نخواهد شد.

ماده 40-از تاریخ انحلال انجمن صنفی اختیارات مسئولان خاتمه یافته و هیئت تصفیه منتخب (که از بین مسئولان یا اعضا انتخاب میشوند) امر تصفیه را به عهده میگیرند. بازرس یا بازرسان انجمن پس از انحلال عنوان ناظر تصفیه را خواهند داشت. مدت ماموریت هیئت تصفیه از تاریخ انتخابات یک سال خواهد بود.

تبصره- در صورت عدم انتخاب هیئت تصفیه وظیفه آ« بر عهده رئیس هیئت مدیره و بازرسان خواهد بود.

ماده 41-انحلال انجمن صنفی موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد پیمانهای دسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.

ماده42-در صورت انحلال انجمن صنفی کلیه دارایی های آن با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به تشکل کارفرمایی کانون تحویل خواهد شد.

ماده43- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت وزارت کار قابل اجرا میباشد.

ماده44-سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع مقررات آیین نامه های سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر مقررات مربوطه خواهد بود.

این اساسنامه در 44 ماده و 25 تبصره در تاریخ 19/10/84 به تصویب مجمع عمومی رسید.