مجمع عمومی

مجمع عمومی سالانه انجمن در مورخ 04/08/1398 ساعت 17:00 در محل انجمن به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به سه‌راه توانیر شماره 2468 واحد 3 برگزار می‌گردد،

اخبار انجمن

مجمع عمومی سالانه انجمن در مورخ 04/08/1398 ساعت 17:00 در محل انجمن به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به سه‌راه توانیر شماره 2468 واحد 3 برگزار می‌گردد، دستور جلسه به شرح ذیل می‌باشد.

الف- گزارش مالی منتهی به سال 1397

ب- گزارش عملکرد هیات مدیره

ج- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل

انجمن صنفی گردشگر تهران