مرحله دوم مجمع عمومی سالانه

مرحله دوم مجمع عمومی سالانه انجمن در مورخ 25/08/1398 ساعت 14:00 در محل انجمن به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به سه‌راه توانیر شماره 2468 واحد 3 برگزار می‌گردد.

مرحله دوم مجمع عمومی سالانه انجمن در مورخ 25/08/1398 ساعت 14:00 در محل انجمن به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به سه‌راه توانیر شماره 2468 واحد 3 برگزار می‌گردد، ضمناً دستور جلسه به شرح ذیل می‌باشد.

الف- گزارش مالی منتهی به سال 1397

ب- گزارش عملکرد هیات مدیره

ج- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل

انجمن صنفی گردشگر تهران