پیام رئیس هیأت مدیره

سپاس خالق بی‌همتا را که توفیقم داد تا در کنار مدیران متعهد و وظیفه شناس دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی ،گردشگری و زیارتی استان تهران فرصت خدمت در این انجمن خوشنام و با سابقه را به دست آورم، در همین جا، ضمن ادای احترام به مقام شامخ هیات موسس ،روسا و اعضای هیات مدیره ادوار این انجمن صاحب نام و همه تلاشگرانی که از بدو تاسیس تا‌کنون تمام همت خود را برای تعالی و پویایی این تشکل مصرف داشته اند، خود را متعهد می‌دانم با تحقیق و شناسایی دقیق نیاز عموم صنف در راستای تعالی آن حرکت نموده ،به نحوی که رضایت پایدار عموم ذینفعان حاصل گردد.

به امید اینکه با کار و تلاش در کنار یکایک اعضا زمینه رشد ، افزایش سهم بازار، توسعه و در مجموع تعالی جایگاه انجمن صنفی استان تهران را فراهم نموده و بتوانیم شانه به شانه هم با تجهیز به سلاح علم و آگاهی در سنگر جهاد، گامی هر چند کوچک اما استوار در جهت شکوفایی اقتصاد و اشتغال این مرز و بوم برداریم ودر پرتو عنایت خاصه حضرت حق، اهداف متعالی صنف با همفکری، همسویی، تفاهم و تبادل آرا و نظرات و تجربیات سازنده و ارزنده محقق گردد.

امیر پویان رفیعی شاد

رئیس هیات مدیره

سپاس خالق بی‌همتا را که توفیقم داد تا در کنار مدیران متعهد و وظیفه شناس دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی ،گردشگری و زیارتی استان تهران فرصت خدمت در این انجمن خوشنام و با سابقه را به دست آورم، در همین جا، ضمن ادای احترام به مقام شامخ هیات موسس ،روسا و اعضای هیات مدیره ادوار این انجمن صاحب نام و همه تلاشگرانی که از بدو تاسیس تا‌کنون تمام همت خود را برای تعالی و پویایی این تشکل مصرف داشته اند، خود را متعهد می‌دانم با تحقیق و شناسایی دقیق نیاز عموم صنف در راستای تعالی آن حرکت نموده ،به نحوی که رضایت پایدار عموم ذینفعان حاصل گردد.

به امید اینکه با کار و تلاش در کنار یکایک اعضا زمینه رشد ، افزایش سهم بازار، توسعه و در مجموع تعالی جایگاه انجمن صنفی استان تهران را فراهم نموده و بتوانیم شانه به شانه هم با تجهیز به سلاح علم و آگاهی در سنگر جهاد، گامی هر چند کوچک اما استوار در جهت شکوفایی اقتصاد و اشتغال این مرز و بوم برداریم ودر پرتو عنایت خاصه حضرت حق، اهداف متعالی صنف با همفکری، همسویی، تفاهم و تبادل آرا و نظرات و تجربیات سازنده و ارزنده محقق گردد.

امیر پویان رفیعی شاد

رئیس هیات مدیره